முன்னாளைய தகவல்கள்
   
Tamil-English bilingual webmagazine dedicated to education of the masses through E-books, articles, worldwide informations, Slideshows, Presentations on various subjects, photographs and images, moral and objective oriented stories and Lectures including audio and video

தினம் ஒரு தகவல்
ஜீன் 10 புதன், 2009


காகிதத் துடுப்புகள்!

உழைத்துக் களைத்த உருக்குமேனி
பிழைத்து வாழும் பூமியிது!
களைத்துக் களைத்து உழைத்த பின்னும்
கஷ்டம் மாறா நீதியது!

கடகம் மகரம் பூமத்தியக் கோடு
கற்பனைகள் உலகப் படத்தினிலே!
வறுமை என்ற உண்மைக் கோடு
இந்தியத் தாய்க்கு ஏற்பட்ட கேடு!

வறுமையைப் போக்க வழியின்றி
வெறுமையில் வாடும் இந்தியனும்
பொறுமையை இழந்து புறப்பட்டான்
புது உலகு காணச் செயற் பட்டான்!

அக்கரை சென்றால் தப்புவோம் - எனும்
ஆசையல் படகைத் துளைக்கின்றான்! அவன்
கையிலிருப்பது கட்டையல்ல - வெறும்
காகிதத் துடுப்பால் துளைக்கின்றான்!

அனுதின‌மும் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திட‌ வாழ்த்துக்க‌ளோடு,
கொல்லி ம‌லை சார‌ல் பொ. ஆனந்த் பிர‌சாத்

கல்விச்சேவை     anudhinam

தினம் ஒரு தகவலை பெற: ananthprasath@drcet.org


Designed and maintained by AKR Consultants